Elena VALOVA 

Oleg VASSILIEV

Soviet Union

 Pairs

Results / Eredmények

 

1983

1984

1985

1986

1987

1988

Olympic Games / Olimpia

 

1

 

 

 

2

World Champ./ Világbajnokság

1

2

1

2

2

1

European Champ./ Európabajnokság

2

1

1

1

2

 

World Professional Championships

1989

1990

1991

1992

1993

2

4

4

4

3

EC 1983. Dortmund - 2. (3,6)

Free Skating:

5,7

5,5

5,5

5,8

5,8

5,7

5,8

5,7

5,8

5,6

5,6

5,6

5,7

5,7

5,6

5,7

5,7

5,9

EC 1985. Göteborg - 1. (1,4)

Free Skating:

5,8

5,8

5,9

5,7

5,8

5,7

5,6

5,7

5,7

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,8

5,8

5,8

5,8

WCh 1985. Tokyo - 1. (1,8)

Short Program: 2. (0,8)

5,2

5,2

5,3

5,2

5,3

5,3

5,2

5,3

5,2

5,7

5,7

5,8

5,7

5,8

5,8

5,7

5,8

5,7

Free Skating:

5,7

5,7

5,8

5,7

5,8

5,8

5,8

5,9

5,8

5,8

5,9

5,9

5,8

5,9

5,9

5,8

5,8

5,8

EC 1986. Kobenhavn - 1. (1,4)

Free Skating:

5,7

5,8

5,8

5,7

5,7

5,6

5,8

5,8

5,7

5,6

5,9

5,9

5,9

5,8

5,8

5,9

5,8

5,7

WCh 1986. Genéve - 2. (2,8)

Free Skating:

5,7

5,6

5,7

5,7

5,8

5,8

5,7

5,7

5,8

5,8

5,7

5,8

5,8

5,8

5,8

5,7

5,8

5,9

EC 1987. Sarajevo - 2. (2,4)

Short Program: 1. (0,4)

Free Skating: 2. (2,0)

5,8

5,7

5,7

5,6

5,6

5,6

5,7

5,7

5,7

5,8

5,8

5,8

5,8

5,8

5,7

5,8

5,8

5,8

WCh 1988. Budapest - 1. (1,8)

Short Program: 2. (0,8)

Free Skating: 1. (1,0)

5,8

5,8

5,9

5,9

5,9

5,8

5,8

5,8

5,7

5,7

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

5,8

5,9

Pictures / Képek

1984. Sarajevo 1984. Sarajevo 1984. Sarajevo 1984. Sarajevo 1984. Sarajevo

Sarajevo - 20th Anniversary Gala, 9 February 2004.